Prekių katalogas

Pirkimo sąlygos

 • Pirkimo taisyklės

  Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje "Viabaldai.lt" taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos

  1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau "Taisyklės"), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio "Susipažinau su "Viabaldai.lt" taisyklėmis ir su jomis sutinku"), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu "Viabaldai.lt" internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
  1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo "Viabaldai.lt" puslapyje metu ir, norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo patvirtinti pakeistas Taisykles.
  1.3. Internetinės parduotuvės "Viabaldai.lt" prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
  1.4. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
  1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  1.4.3. juridiniai asmenys;
  1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
  1.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis jis turi teisę pirkti prekes "Viabaldai.lt" internetinėje parduotuvėje.

  2. Asmens duomenų apsauga

  2.1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje Viabaldai.lt Pirkėjas gali dviem būdais:
  2.1.1. užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį.
  2.1.2. nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje.
  2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
  2.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje Viabaldai.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
  2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
  2.5. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ir telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją iš Pirkėjo nurodyto elektroninio pašto adreso išsiųsdamas pranešimą adresu info@Viabaldai.lt
  2.6. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje Viabaldai.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
  2.7. Pirkėjas, pageidaujantis užsakyti Pardavėjo internetinėje parduotuvėje siūlomas partnerių paslaugas, gali tai padaryti išreikšdamas sutikimą, kad aiškiai nurodyti jo asmens duomenys būtų perduodami atitinkamam partneriui užsakomų paslaugų suteikimo tikslu.

  3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

  3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą "Užsakyti", ir kai Pardavėjas susisiekęs su Pirkėju jo nurodytu telefonu, arba el. paštu, patvirtina užsakymą atsiųsdamas laišką el. paštu apie užsakymo patvirtinimą.
  3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma "Viabaldai.lt" internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

  4. Pirkėjo teisė ir atsakomybė

  4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Viabaldai.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
  4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Viabaldai.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį).
  4.3. Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties įgyvendinama vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Nr. 738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (galioja nuo 2014-07-29) bei vadovaujantis CK straipsniuose 6.22810 ir 6.22811 nustatyta tvarka (galioja nuo 2015-01-01).
  4.4. Pirkėjo teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, nebuvo surinkta ir liko originalioje pakuotėje.
  4.5. Tuo atveju, kai Pirkėjas Viabaldai.lt internetinėje parduotuvėje įsigyja prekių komplektą ir pageidauja atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties tam tikros (tam tikrų) prekės (prekių) atžvilgiu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka "Prekių grąžinimas ir keitimas" punktuose numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekių komplektą.

  4.6. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti prekių perdavimo – priėmimo aktą. Pirkėjui pasirašius prekių perdavimo – priėmimo aktą, laikoma, kad prekės yra perduotos tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekių perdavimo – priėmimo akte, bei dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

  4.7. Prekė(ės) laikomos perduotomis klientui vadovaujantis LR CK 6.3593 straipsnyje nustatyta tvarka (Sutartis laikoma įvykdyta nuo daiktų įteikimo pirkėjui, o kai pirkėjo nėra, – nuo jų įteikimo asmeniui, kuris pateikia kvitą ar kitokį dokumentą, patvirtinantį sutarties sudarymą ar teisę priimti pristatomus daiktus, jeigu sutartis nenumato ko kita).

  4.8. Pirkėjas, po prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo prisiima visą atsakomybę už tolimesnį prekių transportavimą, eksploatavimą bei baldų priežiūrą. Baldų priežiūros rekomendacijas rasite čia: Baldų priežiūra

  4.9. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

   

  5. Pirkėjo įsipareigojimai

  5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  5.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  5.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  5.4. Pirkėjas, naudodamasis "Viabaldai.lt" internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

  6. Pardavėjo teisės

  6.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.
  6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
  6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
  6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą banko pavedimu nesumoka už prekes iki pristatymo dienos.
  6.5. Kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

  7. Pardavėjo įsipareigojimai

  7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės Viabaldai.lt teikiamomis paslaugomis.
  7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.
  7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
  7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

  8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

  8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
  8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
  8.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas po užsakymo patvirtinimo, gavęs nurodymą apie apmokėjimą, perveda pinigus į "Viabaldai.lt" banko sąskaitą.
  8.2.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo/atsiėmimo (perdavimo – priėmimo) metu.

  9. Garantijos suteikimo sąlygos:


  Visiems baldams suteikiama 2m. gamintojo garantija.


  9.1. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo ar transportavimo kaltės.
  9.2 Garantija galioja visoms baldų sudėtinėms dalims ir komplektuojamosioms detalėms, išskyrus balduose įmontuotoms apšvietimo lemputėms ir transformatoriams.
  9.3. Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu.
  9.4. Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai nelaikomi prekių kokybės trūkumu.
  9.5. Garantinis aptarnavimas netaikomas tais atvejais, kai prekės eksploatuojamos netinkamai arba sugadinamos dėl pirkėjo kaltės.
  9.6. Garantiniu laikotarpiu nustatytus kiekybinius ar kokybinius neatitikimus www.Viabaldai.lt ištaiso, sukomplektuoja arba pakeičia kokybiškais savo lėšomis per gamyklos nustatyta laiką.


  Dėl sugadintos ar nekokybiškos detalės keitimo reikia kreipkitės el. paštu: info@Viabaldai.lt ir jeigu yra galimybė prisekite nuotraukas.

  1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės ar jų datalės keičiamos. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Nr. 738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (galioja nuo 2014-07-29) bei vadovaujantis CK straipsniuose 6.22810 ir 6.22811 nustatyta tvarka (galioja nuo 2015-01-01).

  1.1. Norėdamas grąžinti prekę(es) pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. paštu info@viabaldai.lt
  1.2. Pirkėjas gali pasinaudoti per 365 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos, informuodamas apie tai Pardavėją
  1.1. Taisyklių punkte numatyta tvarka.
  1.3. Prekėms įsigytoms išsimokėtinai, pinigų grąžinimas į kliento sąskaitą visais atvejais netaikomas (įmoką grąžinama lizingo bendrovei).

  2. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

  2.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė).
  2.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta.
  2.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė).
  2.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gautos.
  2.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
  2.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiuose punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  2.7. Grąžinamas prekes Pirkėjas jas gali pristatyti pats, Jei Pirkėjas neturi galimybės grąžinti prekių pats, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus. Jei klientas nori atsisakyti prekės per 365 kalendorinių dienų, Pirkėjas turi pristatyti pats savo transportu, visais atvejais Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją 1.1. punkte numatyta tvarka.
  2.8. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Nr. 738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (galioja nuo 2014-07-29) bei vadovaujantis CK straipsniuose 6.22810 ir 6.22811 nustatyta tvarka (galioja nuo 2015-01-01).
  2.9. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.
  2.10. Pinigai už suteiktas transporto, užnešimo, surinkimo paslaugas nėra grąžinami jeigu tokia paslauga buvo suteikta.

  3. Baigiamosios nuostatos

  3.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  3.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami tarpusavio derybų būdu. Nepavykus susitarti per 14 (keturiolika) darbo dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  3.3. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl www.viabaldai.lt įsigytos prekės Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

 • naujienlaiškio prenumerata

  Informacija